Människohandel för sexuella ändamål - Ett holistiskt angreppssätt för att förebygga brottet

Syftet med projektet är att, genom undersökning av lagstiftning, rättsfall, förarbeten, doktrin, riktlinjer för bemötande av människohandelsoffer och internationella instrument, generera ny kunskap om människohandel för sexuella ändamål och därigenom förbättra arbetsmetoder på området och förebygga brottet.

Projektresultaten visar att människohandelsbestämmelsen behöver bli mer effektiv. Dels behöver den gällande regleringen justeras, dels krävs en översyn av hur den tillämpas av domstolarna. Det bör även noteras att frågan om hur offer bemöts före, under och efter avslutad rättegång också är av central vikt i sammanhanget. Ett gott bemötande medför en ökad benägenhet hos offren att vittna och säkerställer även korrekta och sanningsenliga vittnesmål som inte ändras i ett senare skede, något som i sin tur kan leda till en mer effektiv lagföring.