Män, maskulinitet och våld mot kvinnor i nära relationer

Syftet med projektet har varit att undersöka hur svenska män reflekterar över och förhåller sig till våld i allmänhet och till våld mot kvinnor i synnerhet. Frågeställningarna var: - Vilka allmänna föreställningar, attityder och förhållningssätt till våld mot kvinnor i nära relationer går det att finna i olika grupper av svenska män? - Varierar attityder till och acceptans för våld mellan olika grupper, manliga ”positioneringar” och skilda ”konfigurationer” av maskulinitet? - Vilka grader av och typer av våld är en del av mäns vardag och tänkande? - Var finns den största acceptansen för våldshandlingar och vilka karaktäristika har detta motstånd? - Finns det grupper av män som för våldet mot kvinnor vidare? - Vad karaktäriserar män som tar avstånd från våldet mot kvinnor?

Projektet har innefattat ett utvecklande av förståelsen av relationen mellan maskuliniteter, skam och våld mot kvinnor samt vilken betydelse skamkänslor spelar inom terapeutiska interventioner mot våld. I en studie har män i ett nätverk mot våld jämförts med män som befinner sig i terapi mot våld. Resultaten visar att båda grupperna uppvisar liknande maskulinitetskonstruktioner och dessutom använder många ambivalenta attityder gentemot våld, vilket gör det svårt att förutsäga deras sannolikhet för att använda våld mot kvinnor. Andra resultat visar att kognitiv terapi kan bidra till att klienten återfaller i våld och därför senare återkommer till terapin ett flertal gånger.