Likhet inför lagen

Syftet är att utreda om likhetsprincipen upprätthålls inom det svenska rättsväsendet samt utreda hur svensk rätt behandlar, reglerar och tillämpar den.

Projektet behandlar frågan om hur neutral och opartisk den svenska rättvisan är i sina regler och i sin tillämpning. Det är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan juridik, kriminologi och psykologi, där Brottsofferfonden har finansierat den del som avser analys och presentation av den juridiska delen, vilken Diesen har ansvarat för.