Långsiktiga ekonomiska konsekvenser för kvinnor som utsätts för våld

Projektets övergripande syfte är att studera långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att ha varit utsatt för våld som lett till sjukhusvård, bland kvinnor 18-64 år.

I projektet studeras om konsekvenserna skiljer sig åt mellan personer med olika socioekonomisk situation. Studien baseras på insamlade registerdata som inkluderar samtliga fall där kvinnor 18-64 år i Sverige fick sjukhusvård (med minst en övernattning) efter skada från annan person under åren 1992-2005.

Resultaten visar att kvinnor utsatta för våld som leder till sjukhusvård har en svag ekonomisk ställning upp till tio år efter vårdtillfället. Den våldsutsatta gruppen har lägre utbildning och inkomster före den grova våldshändelsen jämfört med en grupp i befolkningen. Alla kvinnor, oavsett utbildning, utsatta för våld som leder till sjukhusvård löper dock en kraftigt förhöjd risk att ha låga inkomster och att behöva försörjningsstöd.