Kvinnovåld och dödlighet - En studie av sambandet mellan tidigare kvinnomisshandel och dödlighetsrisk under 10 år

Det övergripande syftet är att studera långsiktiga konsekvenser av att ha varit utsatt för våld som lett till sjukhusvård, bland kvinnor 18-64 år under åren 1992-2005.

I projektet har dödligheten bland kvinnor som tidigare har upplevt våld som leder till slutenvård undersökts under åren 1992-2005. Studien bygger på svenska nationella register där 6 085 kvinnor som exponerats för våld som resulterat i slutenvård jämfördes med en icke-utsatt population bestående av 55 016 kvinnor. Resultatet visar att kvinnor i alla sociala skikt som tidigare utsatts för grovt våld och behandlades på sjukhus hade en starkt ökad risk för förtida död. De utsatta kvinnorna hade även en ökad risk för att dö i förtid genom att utsättas för nytt våld eller genom självmord. Det finns behov från samhällets sida att erbjuda stöd till de våldsutsatta kvinnorna och att skydda dem mot ytterligare våld efter utskrivning från sjukvården.