Kvinnomisshandel – mellan rättsordning och genusordning

Syftet är att kartlägga den medicinska, polisiära och juridiska apparatens selektionsprocess, applicerat på kvinnomisshandel samt studera vilken betydelse återkopplingen mellan dikotomin offer/förövare har i förståelsen och tolkningen av våld i nära relation.

Det empiriska materialet består av intervjuer med kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation.