Kvalitetssäkring av svenska barnahus

Syftet med projektet är att ta fram en svensk manual för kvalitetsbedömning av svenska barnahus, att förankra kvalitetskriterierna bland svenska barnahus, att kvalitetsbedöma svenska barnahus samt att återge svenska barnahus resultaten från bedömningen där det framgår vilka som uppfyller kraven och vad som behövs för att uppnå kvalitetskraven.

Linköpings universitet har tillsammans med Rädda Barnen genomfört en kvalitetsgranskning av barnahus i Sverige. Granskningen genomfördes under 2012 och 23 barnahus, som varit i drift sedan 2011 eller längre, medverkade. Granskningen baserar sig på ett heldagsbesök på varje barnahus kompletterat med granskning av dokument som exempelvis samverkansavtal, handläggningsrutiner, informationsmaterial och verksamhetsberättelser.

I granskningen har man försökt se barnahusets organisation, miljö och aktiviteter utifrån ett barnperspektiv med FN:s konvention om barnets rättigheter som ett tydligt riktmärke.

Den övergripande slutsatsen är att barnahusen har kommit för att stanna. De är ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra att barn och ungdomar som utsatts för brott får ett gott bemötande. Flera av barnahusen håller mycket hög kvalitet med det finns en hel del brister och svagheter på många av barnahusen och de behöver åtgärdas. I rapporten finns en rad förslag till åtgärder, utvecklingsarbete och ett fortsatt kvalitetssäkringsarbete.