Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares kunskapsanvändning i arbetet med våld och övergrepp i nära relationer

Projektets syfte har varit att undersöka hur socialarbetare erhåller, förhåller sig till och använder kunskap om våld och övergrepp i nära relationer.

Projektet har genom intervjuer med socialarbetare, observationer samt analys av skriftliga utredningar undersökt socialarbetares kunskapsanvändning i fråga om våld. Fokus riktas mot arbetet vid en könsintegrerad specialistenhet för våld samt vid två enheter som arbetar med barnavårdsutredningar. Resultatet visar att våld är en svår fråga för socialtjänsten att hantera, att socialarbetare kan uppfatta ansvaret för den på olika sätt samt att kunskapen om våld är omstridd. Det var genomgående svårt för socialarbetarna att hantera våld men de som var förankrade i teorier och begrepp hade lättare för att synliggöra och bemöta det. Viktiga slutsatser i projektet är att kunskap om våld är angeläget i stödet till de som utsatts för våld i en nära relation samt att utbildning och socialt samspel är viktigt för att kunskap ska utvecklas.