Kartläggning av kvinnomisshandel i parrelationer under graviditet

Syftet är att kartlägga förekomsten av misshandel under graviditeten, finna faktorer i parrelationer som disponerar för misshandel, definiera riskfaktorer, skapa kliniskt användbara instrument för att upptäcka, behandla och förebygga.

207 slumpmässigt utvalda svenskfödda kvinnor, gifta eller sammanboende med svenskfödda män, ingick i undersökningen. Kvinnorna blev intervjuade i samband med ordinarie besök vid mödravårdscentralen.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten