Kartläggning av kvinnomisshandel i parrelationer under graviditet

Syftet är att kartlägga förekomsten av misshandel under graviditeten, finna faktorer i parrelationer som disponerar för misshandel, definiera riskfaktorer, skapa kliniskt användbara instrument för att upptäcka, behandla och förebygga.

207 slumpmässigt utvalda svenskfödda kvinnor, gifta eller sammanboende med svenskfödda män, ingick i undersökningen. Kvinnorna blev intervjuade i samband med ordinarie besök vid mödravårdscentralen.