Intervention mot utsatthet för våld och riskbruk av alkohol – en randomiserad kontrollerad studie

Det övergripande syftet var att studera en intervention på ungdomsmottagningar för ungdomar, som varit utsatta för våld och/eller har ett riskbruk av alkohol.

De specifika frågeställningarna har varit att undersöka om förekomst av rutinfrågor om utsatthet för våld, kombinerad med en eller flera stödsamtal/terapeutiska samtal kan förändra självrapporterad hälsa vid uppföljning efter tre månader och ett år och om interventionen förändrat ungdomarnas förhållningssätt till det de varit utsatta för.

Av alla ungdomar i åldern 15–22 år, som kom för ett första besök till någon av ungdomsmottagningarna i Västernorrland under 2012, tackade 73 % ja till att delta i studien och lottades till en interventions- eller en kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen fick utöver sitt vanliga besök på ungdomsmottagningen ett hälsosamtal med strukturerade frågor om våldsutsatthet och alkoholkonsumtion. Bägge grupperna fick besvara en enkät med frågor om sociodemografi och hälsa efter sina besök. Samma enkät skickades till samtliga deltagare efter tre och tolv månader. 15 ungdomar som varit utsatta för våld och/eller hade riskbruk av alkohol intervjuades fyra till fem månader efter att de haft hälsosamtal. Sammanlagt deltog 1 051 unga kvinnor och 86 unga män.

Av deltagarna uppgav 56 procent att de någon gång varit med om psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld eller upplevt våld inom familjen. Många hade utsatts för flera typer av våld. 10 procent av de unga kvinnorna rapporterade att de utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök och av dem hade alla utom en också utsatts för andra typer av våld. Kvinnorna som varit utsatta för våld, och i synnerhet de som utsatts för flera typer av våld, hade betydligt sämre hälsa än de som inte utsatts. Frågor om våldsutsatthet förändrade inte självrapporterad hälsa vid uppföljning efter tolv månader, men ledde i hälsosamtalsgruppen till att våldsutsatta unga kvinnor kunde erbjudas uppföljande samtalskontakt vilket 14 % av dem tackade ja till. I intervjuer uppgav ungdomarna att frågor om våldsutsatthet hjälpte dem att förstå och bearbeta tidigare våldsutsatthet vilket ledde till att en del av dem bröt destruktiva relationer eller påbörjade terapi.