Hur ser stödet till misshandlade kvinnor ut i kommuner utan kvinnojour?

Att redogöra för hur brottsofferskyddet för misshandlade kvinnor ser ut i kommuner där det inte finns någon kvinnojour samt analys av hur kvinnomisshandel tolkas och förstås av de inblandade parterna på respektive ort.

Projektet delades upp i tre steg, där steg ett bestod av en enkätundersökning. En enkät skickades ut till de 138 kommuner som saknade kvinnojour, varav 127 svarade på enkäten. I steg två gjordes ett strategiskt urval av tio kommuner. Hänsyn togs till geografisk placering, befolkningstäthet, antalet polisanmälda fall av våld mot kvinnor samt hur den som svarat på enkäten värderat stödet. Myndighetspersoner och personer på frivilliga organisationer i respektive kommun intervjuades per telefon. Resultatet av dessa två steg redovisas i rapporten från 2001.

I steg tre återvände forskarna till de tio utvalda kommunerna för att intervjua politiker och tjänstemän om hur de ser på frågor om mäns våld mot kvinnor samt om jämställdhet. Partipolitiker och tjänstemän intervjuades på plats och dagordningar och/eller protokoll från kommunfullmäktige och socialtjänstens sammanträden samt lokaltidningar studerades. Resultatet redovisas i rapporten från 2003.