Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati

Projektet syftar till ökad kunskap om journalisters utsatthet som brottsoffer i det digitala samhället, samt kunskap om hur denna utsatthet i förlängningen påverkar förutsättningarna för yttrandefrihet och demokrati.

Utgångspunkten för projektet är att journalister som utsätts för brottsliga kränkningar och hot, utan tillräckligt stöd från samhället, riskerar att utveckla försvarsmekanismer i form av självcensur. Projektets övergripande frågeställning är: Hur och under vilka förutsättningar riskerar hat och hot mot journalister online att försvaga yttrandefrihet och demokrati - och hur kan ett rättssociologiskt brottsofferperspektiv bidra till att motverka riskerna?