Hedersvåld i Sverige – en rättsantropologisk studie av expertis och rättsinstanser

Syftet är att rättsantropologiskt undersöka hedersvåldsbedömning inom rättsväsende och expertis som möter hedersoffer.

Projektet baseras på en undersökning av två expertgruppers erfarenhet av heder och hedersvåld. I den första gruppen ingick 28 skolkuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare och personal vid skyddade boenden, kvinnojourer, m.m. och i den andra gruppen ingick 30 poliser, åklagare och andra inom rättsväsendet. I projektet har forskaren också gjort en översikt av forskning kring heder och relaterade frågor.