Hedersrelaterat våld – hur förstå det och hur ska offren bemötas i vården?

Syftet med projektet var att undersöka hur hedersrelaterat våld ska förstås och hur de som är offer för hedersrelaterat våld och hot ska bemötas inom vården.

I projektet har forskarna belyst och analyserat hedersbegreppet. Analysen har sedan legat till grund för en intervjustudie med hälso- och sjukvårdspersonal om deras erfarenheter av bemötandet av unga kvinnor som söker sjukvård för hjälp i samband med hedersrelaterat våld och hot. Resultaten från intervjustudien har legat till grund för en enkätstudie till ett slumpmässigt urval av gynekologer och allmänläkare.

Resultaten av intervjuundersökningen visar att hälso- och sjukvårdspersonal som har erfarenhet av problematiken anser att det är svårt att hjälpa de unga kvinnorna och svårt att följa upp hur det gått för dem som har fått hjälp.

Forskarna diskuterar huruvida det holländska patientcentrerade förhållningsättet är ett mer adekvat sätt att bemöta och faktiskt hjälpa dessa unga kvinnor. Det innebär bl.a. att avstå från att värdera och ifrågasätta kvinnornas situation och önskemål och att från vårdens sida vara öppen med vilka behandlingsmöjligheter som står till buds från början.

Resultaten av enkätundersökningen indikerar att en stor andel av svenska läkare har nolltolerans mot att hjälpa dessa kvinnor om de har önskemål om hymenrestorering eller oskuldsintyg. Mot bakgrund av detta gjordes en jämförelse med andra icke-medicinskt motiverade ingrepp som t.ex. blodlösa operationer av Jehovas vittnen eller manlig omskärelse.