Handlingsprogram vid omhändertagande av offer för gatuvåld

Projektets syfte är att utarbeta ett handlingsprogram vid omhändertagande av offer för gatuvåld. Projektet syftar även till att utarbeta ett utbildningsmaterial för personalen inom hälso- & sjukvården med fokus på bemötande, omhändertagande och behandling av offer för gatuvåld.

Studien har genomförts av Antivåldsgruppen på Södersjukhuset och omfattar två delar. Del 1 rör samtliga personer som år 1998 inkommit till akutkliniken vid Södersjukhuset efter att ha utsatts för misshandel av en gärningsperson som de inte har eller har haft en parrelation med. I studien redovisas uppgifter från akutmottagningens datasystem gällande omfattning, könsfördelning, hur och på vilken veckodag patienten anlänt, typ av skada etc. Del 2 bygger på intervjuer enligt ett frågeformulär med ett urval av offren. Frågorna handlade om omständigheter vid brottet, medicinska konsekvenser och juridiska konsekvenser.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten