Hämnd eller upprättelse? En etisk analys av straffets funktion och berättigande ur ett brottsofferperspektiv

Syftet har varit att analysera fyra teorier om rättvisa ur ett brottsofferperspektiv: den retributivistiska, den moralpedagogiska, den preventiva samt den reparativa. Särskild vikt har lagts vid den reparativa synen på rättvisan eftersom denna teori har ambitionen att återbörda brottsoffret till den egna konflikten.

Ann Heberlein har analyserat och problematiserat de tongivande uppfattningarna i en samtida filosofisk och etisk diskussion angående straffets funktion och berättigande, såsom de kommer till uttryck i teorier om rättvisa. Traditionella teorier om straff och rättvisa tenderar att fokusera på gärningsmannens och samhällets behov snarare än på offrets behov. Med utgångspunkten att upplevelsen av att bli kränkt leder till moralisk skada, dvs. en upplevelse av ett förminskat människovärde, en skadad självrespekt samt känslor av både bitterhet, hämndgirighet, skuld och skam undersöks på vilket sätt förövarens bestraffning kan leda till att offret upplever sig upprättad.