Hälso- och sjukvårdens bemötande av personer utsatta för samkönat partnervåld

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva hur HBTQ-personer upplevt bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal då de sökt vård efter att ha utsatts för partnervåld. En målsättning med projektet är att HBTQ-personernas upplevelser ska synliggöra vilka insatser och vilket bemötande från hälso- och sjukvårdens sida som fungerar och är önskvärt i detta sammanhang.

Studien visar på bristande kunskaper hos personal inom hälso- och sjukvården om vad som särskiljer det samkönade partnervåldet gentemot heterosexuellt partnervåld. En osynlighet avseende hur initial och vidare kontakt upprättas framträdde och så även okunskap om var personer utsatta för samkönat partnervåld kan vända sig för stöd och hjälp. Dessa brister i bemötandet ledde till upplevelser av frustration, ambivalens, missförstånd, hopplöshet och osynlighet hos dem som söker vård på grund av samkönat partnervåld.

Resultaten från studien pekar på att det är av stor vikt att riktade utbildningsinsatser om HBTQ-personers livsvillkor och det samkönade våldets praktik genomförs gentemot studerande på omvårdnadsutbildningar. Insatserna bör även erbjudas redan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.