Gender and violence in Åland: The scope of nurses' attitudes, practises, education and knowledge of the care of women victims of abuse

The aim is to describe women’s responses to partner abuse and to explore their experience of the health service related to their victimisation to violence.

I projektet har nio kvinnor som utsatts för våld i en nära relation djupintervjuats om sina erfarenheter av våld och möten med hälso- och sjukvården. Exempel på teman i intervjuerna är erfarenhet av våld, konsekvenser av våld, stöd och säkerhet, återhämtning och framtidsplaner.