Funktionshinder och övergrepp. En dubbel viktimisering?

Syftet är att kartlägga förekomsten av fysisk misshandel och sexuella övergrepp bland hörselskadade/döva ungdomar samt att studera sambandet mellan funktionshinder och övergrepp och självkänsla och psykisk ohälsa.

I projektet studeras psykisk hälsa och självkänsla bland döva ungdomar. Ett datorbaserat frågeformulär på svenska och teckenspråk har använts. Frågeformuläret är uppdelat i tre avdelningar: självkänsla, psykisk hälsa och frågor kring social situation och utsatthet.