Försörjning för våldsutsatta kvinnor som bryter upp

Studien syftade till att fördjupa kunskapen om hur försörjningsfrågorna hanteras såväl av kvinnor som bryter upp ur en relation där de utsatts för våld som av professionella som möter dessa kvinnor i välfärdsstatens organisationer.

I projektet har 19 intervjuer med våldsutsatta kvinnor samt intervjuer med tio tjänstemän inom socialtjänsten genomförts. Resultatet visar att ekonomin under lång tid hämmar de våldsutsatta kvinnornas möjligheter att leva ett fullständigt liv. Skulder och en dålig position på arbetsmarknaden som ett resultat av våld påverkar under lång tid efter uppbrottet. Försörjningsstödssystemet kan dock stödja kvinnorna och därigenom minska risken att de går tillbaka till våldsamma partners på grund av svårigheter att försörja sig.

Samtliga kvinnor i studien har fått försörjningsstöd men också socialt stöd, vilket medför att socialtjänstens handläggare blir en viktig person i kvinnornas liv. Samtidigt finns många beskrivningar att försörjningsstödssystemet blir problematiskt då socialarbetare gör för rigida regeltolkningar. Vidare finns exempel på fall när socialarbetaren kränker kvinnan genom att vara kontrollerande och ständigt ifrågasätta ekonomiska beslut och därigenom minska kvinnans ekonomiska autonomi. Den här beskrivningen kan likna erfarenheter som kvinnorna har av en tidigare kontrollerande partner.

Utifrån ett socialarbetarperspektiv är det mycket krävande att arbeta med våldsutsatta kvinnor. Ofta krävs strategier för att kunna erbjuda en rimlig nivå av stöd. Att kvinnorna ses som brottsoffer och att deras behov beskrivs som akuta är exempel på sådana strategier. Både kvinnorna och handläggarna är dock fast i ett system som beskrivs som stigmatiserande och kontrollerande. Ett system som är beroende av den enskilde handläggarens engagemang och människosyn.