Forsknings- och utvecklingsverksamhet vad gäller våld i samkönade relationer

Syftet är dels att undersöka förutsättningar för att bedriva professionellt socialt arbete på primär- och sekundärpreventiv nivå vad gäller våld i samkönade relationer, dels att utveckla ett sådant arbete.

Utväg Skaraborg har gjort en enkätundersökning om våld i samkönade relationer/hbt-relationer bland RFSL Skaraborgs medlemmar. Av 77 utskick svarade 37 personer, dvs. 48 %. Dessutom har tre djupintervjuer genomförts, vilka har använts som input till det fortsatta arbetet med föreläsningar, internt arbete och åtgärdsförslag.

Under projekttiden har Utväg Skaraborg sedan utbildat sin egen personal samt samverkande myndigheter och frivilliga organisationer på temat partnervåld i hbt-relationer.

Slutligen har Utväg Skaraborg tagit fram ett antal åtgärdsförslag, bestående av 14 punkter, för det interna arbetet. Åtgärdsförslagen kan appliceras på andra verksamheter och användas som utgångspunkt för förändringsarbete.