Förekomst och psykologiska konsekvenser av utsatthet för brott bland icke-heterosexuella individer: Från barndom till vuxen ålder

Syftet har varit att i stora representativa befolkningsurval av unga och vuxna individer i Sverige 1) undersöka hur vanligt det är med viktimisering av fysiskt, emotionellt och sexuellt våld samt hatbrott bland icke-heterosexuella jämfört med heterosexuella individer samt 2) studera associationer och eventuella orsakssamband mellan utsatthet för våld och psykisk ohälsa bland icke-heterosexuella.

Resultaten visar att det finns en överrisk för utsatthet bland homo- och bisexuella individer. Drygt hälften (54 %) av homo-/bisexuella och 35 % av heterosexuella individerna uppgav att de någon gång innan 18 års ålder blivit utsatta för fysisk eller emotionell misshandel, sexuella övergrepp eller försummelse. Vidare fann forskarna att homo- och bisexuella individer också har sämre psykisk hälsa jämfört med heterosexuella individer. Detta gällde för alla mått på psykisk ohälsa som vi studerade: ångest, depression, ADHD, ätstörningar, alkohol och drogproblem.

I huvudanalysen undersöktes om sambandet mellan sexuell orientering och psykisk ohälsa, åtminstone delvis, kunde förklaras av erfarenheter av utsatthet och/eller familjära riskfaktorer (genetik och familjemiljö). Resultaten visade att medelvärdesskillnaderna i psykisk ohälsa mellan homo-/bisexuella och heterosexuella individer minskade och i vissa fall halverades när hänsyn togs till erfarenheter av utsatthet. Skillnaderna utjämnades helt vid kontroller för familjära riskfaktorer.

Sammanfattningsvis visar studien att homo- och bisexuella har sämre psykisk ohälsa och att detta delvis kan förklaras av att de i högre utsträckning har erfarenheter av utsatthet för misshandel, övergrepp och försummelse i barndomen. Studien visar också att det finns andra genetiska och/eller faktorer i familjemiljön som förklarar sambandet. Att identifiera dessa faktorer bör prioriteras i framtida forskningsprojekt för att bättre kunna omhänderta denna grupp i framtida brottsofferarbete.