Förekomst och psykologiska konsekvenser av utsatthet för brott bland icke-heterosexuella individer: Från barndom till vuxen ålder

Syftet har varit att i stora representativa befolkningsurval av unga och vuxna individer i Sverige 1) undersöka hur vanligt det är med viktimisering av fysiskt, emotionellt och sexuellt våld samt hatbrott bland icke-heterosexuella jämfört med heterosexuella individer samt 2) studera associationer och eventuella orsakssamband mellan utsatthet för våld och psykisk ohälsa bland icke-heterosexuella.

Resultaten visar att det finns en överrisk för utsatthet bland homo- och bisexuella individer. Drygt hälften (54 %) av homo-/bisexuella och 35 % av heterosexuella individerna uppgav att de någon gång innan 18 års ålder blivit utsatta för fysisk eller emotionell misshandel, sexuella övergrepp eller försummelse. Vidare fann forskarna att homo- och bisexuella individer också har sämre psykisk hälsa jämfört med heterosexuella individer. Detta gällde för alla mått på psykisk ohälsa som vi studerade: ångest, depression, ADHD, ätstörningar, alkohol och drogproblem.

I huvudanalysen undersöktes om sambandet mellan sexuell orientering och psykisk ohälsa, åtminstone delvis, kunde förklaras av erfarenheter av utsatthet och/eller familjära riskfaktorer (genetik och familjemiljö). Resultaten visade att medelvärdesskillnaderna i psykisk ohälsa mellan homo-/bisexuella och heterosexuella individer minskade och i vissa fall halverades när hänsyn togs till erfarenheter av utsatthet. Skillnaderna utjämnades helt vid kontroller för familjära riskfaktorer.

Sammanfattningsvis visar studien att homo- och bisexuella har sämre psykisk ohälsa och att detta delvis kan förklaras av att de i högre utsträckning har erfarenheter av utsatthet för misshandel, övergrepp och försummelse i barndomen. Studien visar också att det finns andra genetiska och/eller faktorer i familjemiljön som förklarar sambandet. Att identifiera dessa faktorer bör prioriteras i framtida forskningsprojekt för att bättre kunna omhänderta denna grupp i framtida brottsofferarbete.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten