Föräldrar som brottsoffer när deras vuxna barn missbrukar narkotika

Syftet med projektet har varit att undersöka förekomsten och karaktären av olika typer av brottslighet som föräldrar utsätts för av sina vuxna barn med ett narkotikamissbruk. Avsikten var även att belysa föräldrarnas upplevelser som brottsoffer, deras strategier för att hantera sin situation och deras upplevda hjälpbehov.

Projektet omfattade en självrapportenkät om utsatthet för brott och kränkningar som fylldes i av 687 föräldrar till vuxna barn med drogproblem. Fem olika kategorier av brott och kränkningar studerades i projektet: egendomsbrott, psykiskt våld, skadegörelse, emotionell utpressning och fysiskt våld. Resultaten visade att föräldrarnas utsatthet framför allt var associerad med faktorer relaterade till det vuxna barnet. När det gällde utsatthet det senaste året utgjorde narkotikaproblemen en central riskfaktor; alla kategorier av utsatthet var högre om barnen hade pågående narkotikaproblem, jämfört med om de nyligen blivit drogfria eller var stabilt drogfria. Även de vuxna barnens ålder och boendesituation utgjorde generella riskfaktorer – föräldrarnas utsatthet var högre bland föräldrar till yngre vuxna barn och bland föräldrar vars barn bodde hemma. Psykisk ohälsa hos barnen var en central riskfaktor för alla kategorier av utsatthet, förutom egendomsbrott. Vissa diagnoser kunde kopplas till ökad utsatthet för fysiskt våld. Barnens kön utgjorde däremot ingen riskfaktor, förutom vid utsatthet för skadegörelse som var vanligare bland föräldrar till manliga barn.

När det gäller föräldrarnas livssituation mer allmänt uppgav en stor majoritet att deras barns narkotikaproblem i stor eller mycket stor utsträckning hade haft en negativ inverkan på deras liv i stort. Pappor uppgav generellt mindre negativ påverkan än mammor. En svårare problematik och livssituation hos barnet visade signifikant samband med större negativ påverkan för föräldrarna. Många föräldrar upplevde stora svårigheter att få adekvat hjälp både för barnets räkning och för egen del.