För barnens bästa – om våld och föräldraskap vid skilsmässor och separationer

Syftet är att undersöka socialtjänstens förhållningssätt till och insikt i situationen vid skilsmässor/ separationer i de fall mamman misshandlas av pappan.

I fokus står frågor om kvinnan som brottsoffer och barnens utsatthet. Projektet tar sin utgångspunkt i de misshandlade kvinnornas erfarenhet och uppfattning om sitt och sina barns möte med socialtjänsten. Mot denna bakgrund undersöks hur de som inom socialtjänsten möter misshandlade kvinnor och deras barn i samband med vårdnads- och umgängesfrågor förhåller sig till barnens situation samt till misshandlande män och misshandlade kvinnor som föräldrar. Kvinnor utsatta för våld samt familjerättssekreterare har intervjuats.