Flyktingars erfarenhet av sexualiserat våld samt vårdbehov

Studiens syfte är att beskriva kvinnliga flyktingars erfarenheter av sexualiserat krigsvåld, dess relation till reproduktiv hälsa och möten med svensk sjukvård samt att undersöka och beskriva barnmorskors attityder och erfarenheter av att vårda flyktingar med upplevelser av sexuellt våld med speciellt fokus på somaliska kvinnor.