Faktorer som påverkar barns minne och berättande om sexuella övergrepp

Syftet är att undersöka vilka faktorer som underlättar respektive försvårar barns minnen och berättande av sexuella övergrepp samt att utreda olika expertgruppers uppfattningar om varför så få anmälda fall går till åtal, synen på samverkan och hur samverkan kan bidra till ökad rättssäkerhet för barn som utsatts för brott.

Tre studier har genomförts i projektet. I den första studien har forskarna tittat på hur ålder, relation till förövare, antal övergrepp samt typ av övergrepp påverkar barnens berättande. I studie två tittar man på skillnad i vittnesutsagor mellan barn som utsatts för fysisk misshandel respektive sexuella övergrepp. I studie tre undersöks åklagares, målsägandebiträdens och barnutredares uppfattningar om hur detaljerade, konsekventa och spontana barn är i berättande om sexuella övergrepp. Det empiriska materialet består av polisutredningar från olika polisdistrikt i Sverige samt enkäter från åklagare, målsägandebiträden och barnutredare.