Få oklara dödsfall utreds i Sverige - fördjupade analyser av data från dödsorsaksregistret

Projektet har syftat till att ge fördjupad kunskap om oklara dödsfall bland barn i Sverige under en femtonårsperiod.

Forskarna har i en tidigare studie med stöd från Brottsofferfonden samlat in data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister om dödsfall hos barn 0-17 år i Sverige under perioden 2000-2014. Studien visade att det finns dödsfall hos barn som inte granskas under nuvarande lagstiftning. Databasen inbegriper uppgifter om dödsorsak, bidragande diagnoser, sjukvårdskontakter, omständigheter kring nyföddhetstiden och socioekonomiska faktorer i familjen som kan möjliggöra ingående analyser för att bättre förstå de oklara dödsfallen. I detta projekt har fördjupade analyser gjorts av det insamlade materialet.

Studien bekräftade forskarnas hypotes om en kontinuerlig nedgång i dödsfall på grund av yttre orsaker under perioden 2000-2014. Den brantaste minskningen av dödligheten (44%) var för ungdomar mellan 15-17 år och drevs av en 74% minskning i transportrelaterad dödlighet. Trots att barnadödligheten från alla orsaker uppvisade en övergripande stark nedgång, framkom att i genomsnitt ett av fyra dödsfall bland barn beror på externa (våld, olyckor, skador), odefinierade och okända orsaker. Antalet dödsfall som berodde på självmord eller självskada var oförändrat under den studerade perioden. Sammantaget bekräftar forskarnas resultat att det finns dödsfall hos barn som sannolikt har förebyggbara faktorer, inklusive våld, som inte granskas under nuvarande lagstiftning.