En experimentell studie om attityder och uppfattningar om våld i samkönade och olikkönade relationer

Syftet är att studera informella sociala normer, det vill säga attityder och uppfattningar om våld i olikkönade och samkönade parrelationer.

I projektet utfördes ett experiment bland universitetsstudenter för att undersöka uppfattningar kring våld i olikkönade och samkönade relationer. Över 1000 deltagare fick läsa ett av åtta fiktiva scenarier av ett våldsfall i en parrelation. Skillnaderna i scenarierna bestod i parets sexuella läggning, våldsutövarens och offrets kön samt våldets allvarlighetsgrad.

Det viktigaste och mest tydliga resultatet är att uppfattningar om våld i parrelationer där en man slår en kvinna uppfattas som mer allvarligt än våld i någon annan typ av relation. Situationer där en kvinna slår sin man eller där en man slår sin man eller där en kvinna slår sin fru sannolikt riskerar att bli tagna på mindre allvar.