Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning

Syftet med projektet är att genom både en rättsvetenskaplig och en sociologisk ansats undersöka förekomsten av ekonomiskt våld bland kvinnor som blivit utsatta för återkommande fysiskt våld av sin partner.

Genom analyser av tingsrättsdomar och intervjuer med kvinnor som utsatts för fysiskt våld, kommer forskarna att undersöka i vilken mån dessa kvinnor har upplevt ekonomiskt våld, hur ekonomiskt våld kommer till uttryck, hur frågor om ekonomiskt våld hanteras under rättsprocessen, vilka konsekvenser det har för kvinnors ekonomiska situation samt om nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa offer för ekonomiskt våld samt gottgöra brottsoffer när sådant våld förekommit finns och tillämpas.