Det sociala arbetets (o)förmåga att identifiera, reagera och hantera en våldsproblematik i nära relationer utifrån de ungas behov och särskilda förutsättningar

Studiens övergripande syfte är att studera de problem, dilemman och svårigheter som förekommer inom det sociala arbetet när det gäller att tillgodose barn och ungdomars behov av stöd och hjälp i samband med våld i nära relationer.

Projektet har utgått från en etnografisk design med intervjuer, observationer och dokumentanalys. Personal från socialtjänsten har intervjuats och förhandsbedömningar inom ramen för barnavårdsutredningar har gåtts igenom.

Studiens resultat visade att barns rättigheter och behov av vård och skydd beror helt på föräldrarnas vilja till samarbete. Det är också föräldrarna som har tolkningsföreträde till hur situationer ska förstås. Det innebär att i praktiken fattas beslut i behovsfrågan utifrån en ensidig men också partisk bild av händelseförlopp och familjeförhållande. Det har resulterat i att antingen bedöms barnens behov vara tillgodosett eller så finns det överhuvudtaget inte ett (socialt och psykologiskt) problem att åtgärda. Barnets eget perspektiv saknas i såväl förhandsbedömningar, utredningar som beslut.