CRED - forskningsbaserade bedömningar av brottsoffers trovärdighet

Högsta domstolen (HD) har i NJA 2010 s. 671 föreslagit ett antal tillförlitlighetskriterier som ska användas i brottmål. Endast ett fåtal av dessa får stöd av vetenskaplig psykologisk forskning. Projektets syfte har varit att analysera och utvärdera de föreslagna tillförlitlighetskriterierna för att se vilka av dessa som har tillräckligt vetenskapligt stöd för att kunna anses vara valida.

Av projektets inledande litteraturöversikt framgick att endast ett fåtal av HD:s kriterier prövats empiriskt och att endast kriteriet detaljrikedom fick vetenskapligt stöd: en tillförlitlig utsaga är ofta mer detaljrik än en icke-tillförlitlig utsaga. För att ta reda på vad domare själva anser om HD:s kriterier och dess användbarhet genomfördes djupintervjuer med tre erfarna domare. Domarna såg ett behov av kriterier för bedömning av tillförlitlighet, men menade att HD:s kriterier har klara begränsningar då vissa är svåra att tolka och använda. De lyfte även fram faktorer som kan påverka tillförlitlighetsbedömningen, till exempel brottsoffrets uppträdande och domarens erfarenhet. Domarnas resonemang fungerade som underlag för en enkät som besvarades av 52 svenska domare. Av enkätsvaren framkom att kriterierna logisk och rik på detaljer ansågs vara de mest användbara och många domare baserade användbarheten på egen erfarenhet samt en tilltro till HD:s rekommendationer. Kriterierna dåligt sammanhang, tvekan i avgörande delar, samt utsagans längd lyftes fram som de mest problematiska, då de ansågs sakna betydelse vid bedömning av tillförlitlighet. Resultaten visade att kriteriet detaljrikedom får vetenskapligt och erfarenhetsbaserat stöd. Det är dock inte helt utan problem då en utsagas detaljrikedom kan påverkas av en rad faktorer, så som frågornas utformning och brottets natur. Litteraturöversikten visade att den typ av detaljer som ett brottsoffer ger, till exempel om var, när och hur brottet ägde rum kan anses användbara vid bedömning av utsagans tillförlitlighet.