Brottsutsatthet bland irreguljära migranter i Sverige - papperslös, rådlös, rättslös?

I projektet undersöks i vilken utsträckning ensamkommande barn och unga i irreguljär migration i Sverige utsätts för brott och i vilken grad de kommer i kontakt med rättssystemet samt om, eller på vilket sätt, de i den kontakten får sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter och andra nyckelaktörer såsom frivilliga brottsofferstödjare.

Projektet har omfattat en enkätstudie med 95 ungdomar, med fokus på social utsatthet, brottsutsatthet och tillgång till skydd på tre öppna mötesplatser i Sverige där det bedrivs råd- och stödverksamhet för människor på flykt. Forskarna har även genomfört djupintervjuer med 10 ungdomar som har egna erfarenheter av brottsutsatthet. Därutöver har två personer som i sitt yrke arbetar med stöd till brottsutsatta migranter intervjuats.

Projektet har undersökt hur ungdomar på flykt ser på sin egen brottsutsatthet och hinder och möjligheter för tillgång till brottsofferskydd? Vilka överväganden görs kring myndighetskontakt och polisanmälan av brottsutsatta ungdomar på flykt? Kunskap har samlats in om levda erfarenheter av brottsutsatthet och de hinder som synliggörs av berättelser om att navigera olika (in)formella skyddssystem i skärningspunkten mellan olika rättsområden som inverkar på, eller växelverkar med, varandra.  

Forskarna rekommenderar ett tydliggörande av att skyldigheten att skydda brottsoffer ska väga tyngre än behovet av inre gränskontroll i situationer där dessa olika statliga intressen vägs mot varandra. Implementeringen av EU:s brottsofferdirektiv bör ses över avseende Sveriges efterlevnad av diskrimineringsförbudet i artikel 1. Hur kan brottsutsatta som saknar uppehållstillstånd eller rätt att vistas i Sverige få direktivets rättigheter tillgodosedda i praktiken? Projektets resultat summeras med en generell rekommendation om att det behövs mer kunskap hos alla som möter brottsoffer eller som ansvarar för brottsofferskydd om behoven som brottsutsatta människor på flykt, särskilt de har som utsatts för våldsbrott som är grova men som faller utanför kategorin människohandel/människoexploatering.