Brottsoffret i svensk press 1995-2005

Syftet är att både kvantitativt och kvalitativt analysera konstruktionen av brottsoffret som social typ i ett urval av svensk press under perioden 1995-2005 samt att problematisera konsekvenserna av dessa konstruktioner för brottsdrabbades hantering av sin situation.

Projektet består av två delstudier. Den första studien är en innehållsanalys av offerbilder i dagspressen 1995-2005. I delstudie två görs en kvalitativ analys av de övergripande mönster som kommit fram i delstudie ett.