Brottsofferstöd i Sverige - matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt

Syftet har varit att undersöka matchningen mellan ungdomars specifika och varierande behov av stöd efter brottsutsatthet och tillgängligt informellt och formellt stöd

I projektet har 19 narrativa intervjuer genomförts med ungdomar som under 2013-2015 var målsägande vid en rättegång. Resultaten från projektet visar att få ungdomar söker och får stöd, speciellt när det gäller professionellt stöd. Andelen som söker och får professionellt stöd ökar i relation till antalet typer av brott som ungdomen utsatts för, men detta betyder inte att stödet i sig resulterar i att de mår bättre. Det kan förstås genom hur ungdomar ser på sitt offerskap och konstruerar sig som offer i förhållande till rådande samhällssyn och att detta i sin tur påverkar vilken tillgång de har till stödinsatser. Ungdomarna uppger även att de inte alltid fått det stöd som de hade velat ha. Det är ett stort fokus på psykosocialt stöd men ungdomarna har uttryckt önskemål om mer praktisk hjälp. Ungdomarna vill ha mer information om polisutredningen och domstolsförhandlingen, vad som förväntas av dem under rättsprocessen, om ekonomisk ersättning och var det går att få professionellt stöd. Utifrån resultaten är det viktigt att vidga synen på vad stöd innebär. Därtill behöver arbetet organiseras utifrån att ungdomarna kan behöva flera olika typer av stöd samtidigt.