Brottsoffers ohälsa – en kartläggning

Syftet är att kartlägga omfattningen av brottsoffers sjukskrivningar samt kostnaden för socialförsäkringen samt att undersöka om sjukfrånvaron för gruppen brottsoffer utmärker sig i relation till genomsnittlig sjukskrivning.

Projektet består av en registerstudie omfattande drygt 1 000 personer. Underlaget för studien är baserat på anmälda hot- eller våldsbrott ur polisens register över brottsanmälningar. För undersökningsgruppen har sjukpenning och ohälsotal räknats fram för två år före respektive efter brottsdatum.