Brottsoffers behov och jourernas möjligheter

Det övergripande syftet har varit att besvara om brottsofferjourerna möter behoven hos de brottsdrabbade som söker deras hjälp och stöd.

Avhandlingen handlar om stödjare i svenska brottsofferjourer och de brottsoffer de arbetar med att hjälpa och stödja. Den bidrar till förståelsen av hur stödjare och brottsoffer förstår och presenterar sig själva, som stödjare respektive brottsoffer. Det empiriska materialet bygger på fokusgrupper med 12 lokala brottsofferjourer samt individuella intervjuer med 6 brottsoffer som varit i kontakt med en brottsofferjour.

Resultaten som utgår från stödjarnas perspektiv visar en bild av stödjaren som en vanlig, lite professionell, klok och okonstlad medmänniska som även är behövd, engagerad, flexibel och diplomatisk. Den ideala stödjaren förkroppsligas som tydligast av den äldre kvinnan. Brottsoffer förstås av stödjarna på ett sätt som stärker stödjarnas sociala identitet. Hur viktig stödjarens roll är i brottsoffers berättelser varierar stort. Förövarens roll och stödjarens roll kontrasteras i brottsoffers berättelser och ett närmande till stödjaren förutsätter ett tydligt avståndstagande från förövaren.