Brottsofferperspektiv i mötet med polisen. En kartläggning av hur bemötandet uppfattas i de mer komplexa situationerna

Det huvudsakliga syftet med projektet är att belysa de mer komplexa mötena som sker när individer som utsatts för brott inte passar in i beskrivningen som ett idealt offer.

Projektet ska ge ett offerperspektiv på bemötandesituationen mellan offer och polis när offerstatusen varierar. Data kommer att samlas in under en sexmånadersperiod med ett instrument utvecklat för att ge information i ett antal variabler som anses relevanta enligt tidigare forskning. Dessa variabler inkluderar bakgrundsinformation om brottstyp, om offrets bakgrund, ett offerperspektiv på hur kontakten med polisen uppfattats samt vilket utfall bemötandesituationen lett till. Data baseras på information från personer utsatta för brott i tre av Sveriges städer samt deltagare som är intagna i Kriminalvården.

Projektet är pågående.