Brottsofferperspektiv i mötet med polisen. En kartläggning av hur bemötandet uppfattas i de mer komplexa situationerna

Det huvudsakliga syftet med projektet är att belysa de mer komplexa mötena som sker när individer som utsatts för brott inte passar in i beskrivningen som ett idealt offer.

Projektet ger en ingående bild över hur omständigheter vid brottstillfället påverkar kontakten mellan brottsoffer och rättssamhället som oftast representeras av polisen vid den första kontakten. Det har haft sin utgångspunkt i kunskapen som finns i teoretiska resonemang baserat på det ideala offret och identifierat viktiga komponenter som påverkar polisens kontakt med brottsoffer.

En av studierna fokuserade på att identifiera mekanismer som påverkar kontaktsituationen och hur dessa interagerar i en konceptuell modell. Studien visade att det finns flera viktiga komponenter som har betydelse. Synen på brottsoffret har en central del där riskbeteende och status hos brottsoffret utifrån Christies teoretiska resonemang om det ideala offret kan tillämpas. Flera delar relaterade till polisen influerar hur polisen är organiserad, hur den utbildas, bemötandestil samt lämplighet hos enskilda poliser där centrala mekanismer kan förstås med utgångspunkt i teoriutvecklingen inom empati. Projektresultaten visar att instrumenten som har utvecklats kan användas för att mer systematisk ta reda på hur brottsoffer uppfattar polisens bemötande i olika kontexter.