Brottsofferjourernas teori och praktik

Syftet är att studera brottsofferjourernas professionalisering, profilering och precisering; Dimensionerna ska dels analyseras på en central diskursnivå: formuleringar i tidskrifter, uttalanden och remissvar, dels ska det analyseras hur dessa dimensioner avspeglas i det vardagliga arbetet, vilken mening, retorik och praktik som gestaltas och formuleras kring ”stöd”.

Anna Ryding har studerat två lokala brottsofferjourer genom intervjuer och observationer. Under åren 1999 och 2000 gjordes 15 intervjuer med stödpersoner, brottsofferassistenter, brottsoffersamordnare, vittnesstöd och organisationsaktiva, 5 observationer av medlemsmöten och en observation av en utbildning för stödpersoner. Dessutom har ideologiska bilder som uttrycks på riksnivå, i Brottsofferjourernas riksförbunds handbok för stödpersoner, informationsbroschyrer och tidningen Brottsoffer, analyserats.