Brottsoffer med intellektuell funktionsnedsättning. Att identifiera målgruppen och förbättra bemötandet med hjälp av frågemetoden LDSQ

Syftet med projektet är att bidra till att ett stöd kan erbjudas professionella så att de bättre kan identifiera personer med intellektuell funktionsnedsättning som är våldsutsatta.

För att professionella som arbetar med våldsutsatthet men inte primärt med personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna identifiera målgruppen har ett frågeformulär utformats och utprovats i England. Eftersom det saknas ett sådant stöd i Sverige syftar detta projekt till att översätta, anpassa och utprova Learning Disability Screening Questionnaire (LDSQ). Studien genomförs tillsammans med representanter från målgruppen och professionella från polis, socialtjänst och sjukvård och innefattar två delstudier som innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa datainsamlingar och analyser.