Brottsoffer med funktionshinder – vem bryr sig?

Syftet är att få ökad kunskap om brott och övergrepp som riktas mot vuxna med funktionshinder, hur misstankar om brott och övergrepp hanteras av berörda myndigheter, liksom hur personer med funktionshinder uppfattar och förhåller sig till frågor kring brott och övergrepp, samt att sätta in denna kunskap i en teoretisk referensram utifrån köns- och empowermentteorier.

Forskarna har med hjälp av intervjuer, enkät och dokumentanalys undersökt hur polisen och socialtjänstens handikappomsorg hanterar ärenden då vuxna personer med olika funktionshinder är eller misstänks vara utsatta för brott och övergrepp.