Brottsoffer i socialtjänsten – om lagens syften och brottsoffers behov

Det övergripande syftet är att förstå brottsoffers behov av stöd och hjälp i relation till vad socialtjänsten kan och förväntas bistå med.

Projektet består av tre delstudier. Den första studien är en analys av socialtjänstens rättsliga ansvar för brottsoffer. Datamaterialet omfattar de rättskällor som ligger till grund för den särskilda bestämmelsen om brottsoffer i socialtjänstlagen. Studie två handlar om hur socialsekreterare uppfattar brottsoffer som klienter och hur de bedömer socialtjänstens möjligheter och förutsättningar att ge stöd till dem. Undersökningsmaterialet i studien består av fokusgrupper med socialsekreterare. Den tredje studien innehåller en idéanalytisk granskning av politiska motiv till att brottsoffer infördes som en särskild målgrupp och ett särskilt ansvarsområde i socialtjänstlagen. Datamaterialet består av kommittédirektiv, utredningar, remissvar, lagrådsyttrande, motioner, utskottsbetänkande, protokoll m.m.