Brottsoffer efter massövergrepp och flykt - lever Sverige upp till rättsliga förpliktelser och politiska förväntningar?

Syftet med projektet har varit att identifiera och analysera vilka skyldigheter folkrätten, de mänskliga rättigheterna och olika instrument i gränslandet mellan juridik och politik ålägger Sverige samt vilka rättigheter de grundar för brottsoffren.

Projektet visar att hänsyn till brottsoffers intressen, rättigheter och ställning i straffprocessen med tiden blivit en del i det internationella samfundets arbete med att ta fram och förhandla nya instrument på den internationella straffrättens område. Det framkommer att finns en god överensstämmelse mellan internationella förpliktelser och politiska förväntningar på Sverige med svensk rätt när det gäller brottsoffers straffprocessuella rättigheter och att det har att göra med den starka ställning som brottsoffer traditionellt haft i Sverige. Vid olika reformer på brottsofferområdet har liten eller ingen hänsyn tagits till internationella normer om brottsoffer, men i större utsträckning till EU-rätten. Studien ifrågasätter den svenska regeringens engagemang när det gäller att överensstämmelsen mellan internationella normer och svensk lagstiftning fortsatt ska vara god, genom att den identifierar senare tids lagstiftningsförslag som kan riskera att leda till bristande överensstämmelse.

Genom analys av akter och andra dokument, samt intervjuer med praktiker, har studien visat att i de rättegångar som genomförts gällande internationella brott i Sverige, har de brottsoffer som deltagit som målsägande i allmänhet fått ta del av de rättigheter som är kopplade till straffprocessen i Sverige. Projektet har även visat att det finns utmaningar i den praktiska tillämpningen av lagstiftning rörande brottsoffer i förundersökningar och rättegångar avseende internationella brott i Sverige. Det har framgått att brottens särskilda förutsättningar påverkar utredning och rättegång i de internationella brottmålen och utmanar centrala delar av det svenska systemet för brottsoffers deltagande i straffprocesser, såsom rätten till information, stöd och gottgörelse.