Brott mot barn - gränsen mellan omsorgsgivares rätt och straffansvar

Projektet avser att utreda gränsen för omsorgspersoners rättigheter och skyldigheter i förhållande barns rätt till integritet och inflytande utifrån ett straffrättsligt perspektiv.

Projektet studerar de rättsvårdande myndigheternas definition av vad som utgör brott mot barn och hur allvarlig en gärning bedöms vara. Den straffrättsliga bedömningen har i sin tur en inverkan på andra myndigheters syn på av vad som är brottsligt och när ett barn befinner i fara. Syftet är även att utreda på vilket sätt barnets beslutsmognad påverkar bedömningen av gränsdragningsproblematiken samt vilken betydelse det att den som utövar beslutanderätten över barnet innehar ställning som vårdnadshavare eller annan omsorgsperson.