Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld

Projektet har studerat våld utövat av syskon, en form av familjevåld som sällan har uppmärksammats i en svensk kontext, med syfte att få en ökad kännedom om utsatta individers erfarenheter och upplevelser av syskonvåld.

I projektet genomfördes retrospektiva samtalsintervjuer med personer som har utsatts för våld av ett eller flera syskon. Intervjupersonerna, sex kvinnor i åldrarna 26–75, beskriver psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som har pågått under mycket lång tid och i vissa fall är pågående. Våldet har dock tagit sig olika uttryck under olika perioder; ibland har fysiskt våld i barnaåren förändrats till emotionellt våld i tonåren/vuxenlivet. Intervjupersonerna beskriver också hur våldet har haft en mycket negativ inverkan på dem. De talar om direkta konsekvenser efter specifika våldstillfällen men i synnerhet skildras de långsiktiga konsekvenser som våldet har inneburit, exempelvis ätstörningar, depression och PTSD. Det har tagit lång tid för personerna att arbeta med konsekvenserna av våldet och samtliga är fortfarande mer eller mindre påverkade av detta. Omgivningens reaktioner, till exempel att inte bli trodd har bidragit till att komplicera förståelsen för den egna upplevelsen. En del har ifrågasatt sina egna erfarenheter på grund av omgivningens oförstående eller dömande bemötande. Våldet har normaliserats av omgivningen – och tidvis även av dem själva. Mot bakgrund av ytterligare insamlat material i form intervjuer med yrkesverksamma, samtal med såväl utsatta som utövare om gränsdragningar vid bråk och våld samt granskning av nyhetsmedia och webbaserade diskussionsforum, framgår att syskonrelationen tycks vara förknippad med ett visst mått acceptabel våldsutövning. Det tycks också göra det svårt för personer som upplever syskonmisshandel att erhålla en status som brottsoffer. För samtliga av intervjupersonerna började våldet i unga år. Det har då visat sig vara särskilt svårt att förstå att syskonets handlingar är oacceptabla och straffbara, särskilt i de fall föräldrarna och andra vuxna normaliserat det i termer av normal syskonrivalitet eller till och med syskonkärlek.