BOJEN – utvärdering av gruppverksamhet för barn som har bevittnat våld i hemmet och deras mammor

Syftet är att studera hur barnen upplever sin situation, utvecklar beteendestrategier för att ta hand om mammorna och löser konflikter i olika relationer; att pröva verksamhetens effekt på barnens/mammornas psykiska hälsa och upplevelse av kontroll över livssituationen samt; att undersöka ”ramvillkoren” för gruppverksamheten, t.ex. hur mannens vårdnadssituation och inställning till verksamheten påverkar möjligheten att delta.

I projektet har verksamheten Bojen följts under tre års tid. Utvärderingen beskriver utvecklingen av psykisk hälsa och mående hos mammor och barn som deltog i verksamheten och svarade på frågor vid tre tillfällen: innan behandlingen påbörjades, direkt efter behandlingen samt ett år efter avslutad behandling.