Betydelsen av förstärkt stöd under rättsprocessen för våldsutsatta kvinnor

Syftet med studien var att undersöka huruvida stöd från Relationsvåldscentrum (RVC) till våldsutsatta kvinnor leder till att fler förundersökningsprotokoll överlämnas till åklagaren samt om fler åtal väcks. Studien hade som mål att ge kunskap kring vilken eventuell påverkan som sker på rättsprocessen när de våldsutsatta kvinnorna får tillgång till ett förstärkt stöd under processen som RVC erbjuder.

Inom ramen för projektet har studier genomförts av ett fyrtiotal ärenden som gäller grov kvinnofridskränkning under 2009 vid ett polisdistrikt i Stockholms län och där kvinnor fått stöd från RVC. Dessutom studerades ärenden där kvinnor inte fått stöd från RVC. Totalt uppgick antalet ärenden till åttio stycken. Dessutom har våldsutsatta kvinnor intervjuats.

Resultaten visade att om minderåriga fanns med i ärendet ökade sannolikheten för att kvinnan skulle tacka ja till stöd från RVC. Kvinnor med svenska namn accepterade oftare stöd från RVC och kvinnor med tidigare erfarenheter av polisanmälningar om våld i hemmet tackade oftare nej. Kvinnors deltagande i brottsutredningen tycktes öka om relationen till den våldsutövande mannen beskrevs som avslutad eller om det fanns minderåriga barn inblandade. Frihetsberövande av mannen ökade vidare sannolikheten för att kvinnan skulle delta. Andra faktorer indikerade att om kvinnan hade ett utländskt namn ökade sannolikheten för att hon skulle vilja delta i polisutredningen. Detsamma gällde om det fanns misstankar om att mannen utövat våld mot barn i familjen.

Faktorer som ökade sannolikheten för att åtal väcktes har analyserats. Analysen visade liknande resultat som tidigare svenska studier, dvs. fanns det vittnen, dokumenterade skador, medverkande kvinnor och män som erkände brott ökade sannolikheten för åtal. Stöd från RVC ökade sannolikheten för att kvinnan skulle delta i brottsutredningen och för att åtal skulle väckas. Effekten var dock mycket svag och dessa resultat var osäkra.

Projektet har visat att stöd i samband med brottmålsprocessen är viktig för våldsutsatta kvinnor. Resultat från intervjustudien visade att kvinnors uppfattningar om socialtjänstens stöd är avgörande för om hon kommer att söka hjälp därifrån eller inte. RVC har lyckats nå kvinnor som uppger att de inte kan tänka sig att söka stöd från socialkontoret. RVC är förvisso en del av den kommunala socialtjänsten, men i och med att de arbetar utan myndighetsutövning och är fysiskt lokaliserade till polisens lokaler uppfattades de som någonting annat av de våldsutsatta kvinnorna.