Barnfridsbrottet: Barns röster och den rättsliga hanteringen av ärenden där barn bevittnat brott mellan närstående

Syftet med projektet är att kartlägga den straffrättsliga hanteringen av barnfridsbrott och hur barns rättigheter som målsägande tillgodoses i rättsprocessen.

Projektet kommer att studera unga brottsoffers upplevelser av att medverka i brottsutredningar och domstolsförfaranden samt domstolars skriftliga bedömningar och beslutsfattande i brottmål som rör barnfridsbrott.