Barn som upplevt pappas våld mot mamma möter familjerätten: Utsatta barn som sociala aktörer i utredningar om vårdnad, boende eller umgänge

Syftet är att ge kunskap om hur barn med erfarenheter av pappas våld mot mamma upplever och hanterar mötet med de handläggare som genomför utredningar om vårdnad, boende eller umgänge. Dessutom ska projektet ge fördjupad kunskap om organisatoriska och institutionella förhållanden av betydelse för dessa barns deltagande i utredningsprocesser.

Projektets empiriska material består av tre uppsättningar kvalitativa data som samlats in i olika delar av Sverige: tematiskt strukturerade individuella intervjuer med barn som varit med om en utredningsprocess och samtalat med utredare; tematiskt strukturerade gruppintervjuer med vårdnads-, boende- och umgängesutredare; samt vårdnadsutredningar som de intervjuade utredarna har lämnat till rätten.