Barn som offer för brott

Syftet är för det första att kartlägga vilka myndigheter som har skyldighet att ta hand om barn som brottsoffer samt undersöka vad dessa skyldigheter innefattar. För det andra är syftet att vinna kunskap om hur dessa olika myndigheter och organisationer uppfyller sina skyldigheter. Det första syftet avser den formella rättsliga nivån och det andra hur olika aktörer uppfyller de rättsligt ställda kraven.

I studien undersöks de rättsliga förutsättningarna för aktörer som på olika sätt arbetar med barn som brottsoffer, det faktiska arbetet som de utför för dessa barn samt olika påverkansfaktorer i deras arbete. Det empiriska materialet består av polisens förundersökningar, domar, socialtjänstens utredningar, enkäter samt intervjuer.