Barn som bevittnar våld

Projektet syftar till att vidareutveckla kunskapen om barn som bevittnar våld genom att utvidga de vanligast förekommande frågeställningarna om våldets skadeverkningar, till att ta barnets perspektiv som utgångspunkt för att undersöka deras upplevelser av våld, deras sätt att förhålla sig till det och bearbeta sina erfarenheter.

Det empiriska materialet som studien baseras på består av terapeutiska gruppsamtal, enskilda samtal och enskilda intervjuer med barn och tonåringar som upplevt våld i hemmet, inom en organiserad samtalsverksamhet där barnen och ungdomarna regelbundet träffas i grupp.